En dag på Lillskutt


En dag på Lillskutt


Förskolan ska vara en varm, trygg, lärorik och social miljö med mycket lek och naturupplevelser utan stress. Utifrån förskolans läroplan betonar vi följande områden.


Lämningen i hallen på morgonen:

Viktigt att alltid någon av personalen möter barnet och växlar några ord för att underlätta övergången från hemmet till förskolan.  Vi försöker också ha tid för de som kan behöva ha ett tryggt knä att krypa upp i ibland.


Samlingen:

Att sitta tillsammans och uppmärksamma vilka som är närvarande eller sjuka/lediga stärker gruppkänslan. Här får man också information om dagens aktiviteter och det kan vara tryggt att veta vad som händer under dagen. Under samlingen ges barnen bl.a. möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i grupp, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler när vi ger varandra talutrymme. Samlingen är en kort stund på dagen då vi alla är tllsammans och sjunger, ramsar, leker, har roligt och känner gemenskap.


Grupperna:

Barnen är indelade i åldersadekvata grupper där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska utgå från barnens intressen och genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets fantasi, utveckling och lärande. 


Blixtgruppen: (ca 1-2år)

här betonar vi trygghet och lek, att barnen ska ges möjlighet att lära sig alla kamraternas namn och några sånger/ramsor som ständigt återkommer t ex fruktsången, matramsa, Blinka lilla stjärna, Bä bä vita lamm. Grovmotorisk träning sker bäst genom att gå i kuperad terräng i vår lilla skogsbacke, klättra, krypa, rulla blir naturliga inslag i leken. Rita, baka med trolldeg och måla ger starten till finmotorik och ger även tillfälle att sitta och samtala om det man gör.


Stjärn- och Mångruppen: (ca 2-4år)

vi bygger vidare på tidigare erfarenheter genom att lära oss fler sånger, ramsor och lekar. Vi utvecklar grovmotoriken på bl.a. gymnastiken och organiserade rörelselekar både inne och ute. Vi utvecklar vår finmotorik i aktiviteter där vi får klippa, trä pärlor, sy, rita och måla. Att ges tid i hallen när vi ska gå ut och klä sig själv är ett utmärkt tillfälle där barnen ges möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.


Solgruppen: (ca 5-6år)

vi bygger vidare på tidigare erfarenheter och  lär oss nu svårare sånger, rim&ramsor och vi leker även lekar där någon blir "tagen" t ex kull, att sitta ensam i en kurragömmalek eller vänta på sin tur vid studsmattan.  I solgruppen förbereder vi barnen att skriva och läsa genom att de får bekantskap med bokstäver och skriven text och ges möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråk. Egna namnet är en bra utgångspunkt, låtsasskrift, att rita och försöka känna igen namn, enkla ord, symboler och siffror ger stimulans beroende på vilken nivå barnet är. Barnen ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom bl.a. spel med tärning, ramsräkning och lek med siffror.


Måltiderna:

Att få mat för att stilla hungern och få fortsatt ork för dagen, lära sig ett trevligt bordsskick och att smaka på alla rätter. Det är också viktigt med matro och en trevlig gemenskap.


Vila:

Efter lunchen får barnen vila i olika konstellationer utifrån ålder och intresse, t.ex. de yngsta sover ute i vagn medan de äldre har boksamtal.


Fri lek:

Att få välja kompisar och aktivitet, utveckla sin fantasi, språk och träda in i olika roller med material som inspirerar och berikar.