Utvecklingsområde

Lillskutt förskolas utvecklingsområde

 


Läsår ht24/vt25

Vårat utvecklingsområde detta läsår är Naturkunskap och Teknik men estetiska uttrycksformer som metod. De fyra elementen Vatten, Luft, Jord och Eld kommer gå som en röd tråd genom vår utbildning.


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi en av diskrimineringsgrunderna. Detta läsår kommer vi fokuserat på ÅLDER. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. sin ålder.


Läsår ht23/vt24

Vårat utvecklingsområde detta läsår är Matematik.

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Det har varit så roligt att höra barnen använda matematik i sina samtal med varandra när de har undersökt och prövat olika lösningar på sina egna och andras problemställningar. Överallt har de upptäckt matematik: "Detta är matematik!" uttrycker ett barn när vi sjunger sången Fem fina fåglar eller när vi äter lunch och ett barn säger: "Tallriken är en cirkel!".Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår kommer vi fokusera på SEXUELL LÄGGNING SAMT KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK. I samhället finns en stark heteronorm som kommer till uttryck på många olika sätt. Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.Läsår ht22/vt23

Vårat utvecklingsområde detta läsår är Kultur och mångfald. 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla nyfikenhet kring det lokala kulturlivet i Skuttunge. Under våren 2022 fick de höra historien om hur Skuttunge fick sitt namn och de fick smaka en bit kulturarv när Eva, vår kokerska, bakade Skuttungelimpan som har sina rötter i Skuttunge. 

I läroplanen för förskolan (lpfö18) står det: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald" s.14.


Kultur kan även ses i form av konst. Det fick barnen undersöka närmare under våren 2022 då de besökte vår grannby Björklinge och tittade på konstnären Bror Hjorts skulptur Spelmannen.


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår kommer vi fokusera på ETNISK TILLHÖRIGHET. Etnicitet handlar om att tillhöra en grupp som anser sig ha gemensamt ursprung som t.ex. hudfärg, språk, kulturella drag eller traditioner. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. etnisk tillhörighet.


Under detta läsår kommer vi ge barnen förutsättningar att utforska andra kulturer genom att resa i världen. Vi vill främja barnens förståelse för värdet av mångfald genom kännedom om olika levnadsförhållanden, språk, mat, musik, traditioner, djur m.m. 
Läsår ht21/vt22

Vårat utvecklingsområde detta läsår är Rörelseglädje.

På Lillskutt förskola har det tidigare varit tradition att starta dagen med en stillasittande samling med inslag av sång, rim och ramsor. Vi ser att barnen har en inneboende rörelseglädje som vi vill ta vara på. I boken Rörelseglädje för hållbara barn – fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan (2020) står det att endast två av tio barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag.

Vi vill bidra till hållbara barn och har gjort en tankevurpa på Lillskutt förskola. Vi tar bort den stillasittande samlingen och startar istället dagen med ett rörelsepass.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjligheter att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresseför att vara fysiskt aktiva.När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (lpfö18, s9)


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på FUKTIONSNEDSÄTTNING. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. funktionsnedsättning.
Läsår ht20/vt21

          Vårat utvecklingsområde detta läsår är Barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag.

FN:s konvention om barns rättigheter lyfts in i förskolans läroplan och utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa.

Genom detta arbete är vår ambition att Lillskutt förskola ska utvecklas och öka sin kvalitet på undervisningen.


Våra ledord detta läsår har varit Delaktighet & Inflytande. 

Det som barnen på olika sätt gett uttryck för har legat till grund för planeringen av utbildningen.


Det har varit ett lärorikt och spännande läsår som avslutades genom en fotoutställning där barnen fick synliggöra sin verklighet. 


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på KÖN. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. sin könstillhörighet.
Läsår ht19/vt20

Vårat utvecklingsområde detta läsår var Hållbar utveckling. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället" (lpfö18). Barnen kommer ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 


Ett stort tack till er föräldrar som hjälpte oss att bygga en miljöstation detta läsår. Miljöstationen är ett återkommande inslag i vår utbildning där barnen är delaktiga i källsorteringen.


Våra vänner från Kungaskogen kommer att finnas med i undervisningen. Kungaskogen är en värdegrundande saga där empati, djur, kompisar och natur vävs in på ett naturligt och intresseväckande sätt. Livsstil, hälsa, miljö och  teknik kommer också in som viktiga budskap. 


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på ÅLDER. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. sin ålder.