Utvecklingsområde

Lillskutt förskolas utvecklingsområde

 


Läsår ht21/vt22

Vårat utvecklingsområde detta läsår är Rörelseglädje.

På Lillskutt förskola har det tidigare varit tradition att starta dagen med en stillasittande samling med inslag av sång, rim och ramsor. Vi ser att barnen har en inneboende rörelseglädje som vi vill ta vara på. I boken Rörelseglädje för hållbara barn – fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan (2020) står det att endast två av tio barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag.

Vi vill bidra till hållbara barn och har gjort en tankevurpa på Lillskutt förskola. Vi tar bort den stillasittande samlingen och startar istället dagen med ett rörelsepass.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjligheter att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresseför att vara fysiskt aktiva.När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (lpfö18, s9)


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på FUKTIONSNEDSÄTTNING. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. funktionsnedsättning.


Läsår ht20/vt21

          Vårat utvecklingsområde detta läsår är Barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag.

FN:s konvention om barns rättigheter lyfts in i förskolans läroplan och utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa.

Genom detta arbete är vår ambition att Lillskutt förskola ska utvecklas och öka sin kvalitet på undervisningen.


Våra ledord detta läsår har varit Delaktighet & Inflytande. 

Det som barnen på olika sätt gett uttryck för har legat till grund för planeringen av utbildningen.


Det har varit ett lärorikt och spännande läsår som avslutades genom en fotoutställning där barnen fick synliggöra sin verklighet. 


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på KÖN. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. sin könstillhörighet.
Läsår ht19/vt20

Vårat utvecklingsområde detta läsår var Hållbar utveckling. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället" (lpfö18). Barnen kommer ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 


Ett stort tack till er föräldrar som hjälpte oss att bygga en miljöstation detta läsår. Miljöstationen är ett återkommande inslag i vår utbildning där barnen är delaktiga i källsorteringen.


Våra vänner från Kungaskogen kommer att finnas med i undervisningen. Kungaskogen är en värdegrundande saga där empati, djur, kompisar och natur vävs in på ett naturligt och intresseväckande sätt. Livsstil, hälsa, miljö och  teknik kommer också in som viktiga budskap. 


Lillskutt förskola ska erbjuda trygghet och vara en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde befrämjas. Vi är alla barns förskola och vi stödjer alla barn. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra.

Varje läsår lyfter vi ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta läsår har vi fokuserat på ÅLDER. Ingen i förskolan ska bli diskriminerad p.g.a. sin ålder.