En dag på Lillskutt


En dag på Lillskutt


Förskolan ska vara en varm, trygg, lärorik och social miljö med mycket lek och naturupplevelser utan stress. Utifrån förskolans läroplan betonar vi följande områden.


Lämningen på morgonen:

Viktigt att alltid någon av personalen möter barnet och växlar några ord för att underlätta övergången från hemmet till förskolan.  Vi försöker också ha tid för de som kan behöva ha ett tryggt knä att krypa upp i ibland.


Rörelseglädje:

Varje morgon startar vi dagen med ett rörelsepass utomhus med hela barngruppen. Morgonröris ger oss möjlighet att se varandra och uppleva rörelseglädje. Vi erbjuder olika motoriska material som finns tillgängligt för barnen, vi anser att motorik skapar glädje och leder till god hälsa och välbefinnande. 


Samlingen:

Att vara tillsammans och uppmärksamma vilka som är närvarande eller sjuka/lediga stärker gruppkänslan. Här får man också information om dagens aktiviteter och det kan vara tryggt att veta vad som händer under dagen. Under samlingen ges barnen bl.a. möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i grupp, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler när vi ger varandra talutrymme. Samlingen är en kort stund på dagen då vi alla är tillsammans och reflekterar över olika händelser, sjunger, ramsar, leker, har roligt och känner gemenskap.


Grupperna:

I förskolans utbildning ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Vi delar in barnen i grupp efter ålder för att lättare kunna tillgodose barnens behov i de olika åldersgrupper där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 


Måltiderna:

Bra matvanor och daglig fysisk aktivitet bevarar och främjar god hälsa. Detta är något som vi Lillskutt försöker prioritera i vårt arbete genom trivsamma måltider. För att skapa en helhetsbild av våra måltider använder vi oss av måltidsmodellens sex olika områden 

-God, Integrerad, Näringsriktig, Trivsam, Hållbar & Säker.


Vila:

Efter lunchen får barnen vila i olika konstellationer utifrån ålder och intresse, t.ex. de yngsta sover ute i vagn medan de äldre får tillfälle till avslappning genom olika inslag t.ex. lyssna till berättande, film, flanosaga eller boksamtal. Ett aktivt lyssnande i en rogivande miljö ger språklig stimulans, träning och gemensamma känsloupplevelser. 


Leken:

Leken har en central plats i förskolan. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. För barn är det lek i sig som är viktig. I lek kan barnet bl.a. utveckla fantasi, kommunikation, problemlösning, samarbete, kroppsuppfattning, matematik, motorik, ansvar och gemenskap. Det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.